кцгdIsтдп


    هه رزه كار

    Share

    عمر خالید عسمان
    Admin

    Hejmara Nûçeyan : 329
    Join date : 2009-10-24
    Age : 25
    Welat : iraq

    هه رزه كار

    Mesaj  عمر خالید عسمان on Wed Jul 28, 2010 12:35 pm

    هةرزةكار (المراهقة) ماناى ضيية ؟


    ووشةى المراهقة دةطرِيَتةوة بؤ فعلى (راهق) واتة نزيك بوونةوة لة شتيَك , راهق الغلام واتة نزيكبوونةوة لة احتلام بوون .

    (المراهقة) لةلاى زانايانى دةروونناس بةمانى نزيكبوونةوة لة ثيَطةيشتنى لةش و جنس و عةقلَ ..هتد)ديت.

    قؤناغةكانى هةرزةكارى :

    تةمةنى قؤناغةكانى هةرزةكارى لة شويَنيَك بؤ شويَنيَكى تر دةطؤرِيَت , لة كؤمةلَطايةكةوة بؤ كؤمةلَطايةكى تر جياوازة . بؤية زانايان دابةشيان كردووة بؤ سةر سيَ بةش :


    قؤناغى هةرزةكارى سةرةتايي

    11 سالَى تا 14 سالَيية

    قؤناغى هةرزةكارى ناوةندى

    14 سالَي تا 18 سالَيية

    قؤناغى هةرزةكارى دوواكةوتوو (متأخر)

    لة 18 سالَى تا 21 سالَية
    نيشانة سةرةتاييةكانى قؤناغى هةرزةكارى :

    بةشيَوةيةكى طشتى قؤناغى هةرزةكارى سيَ نيشانةى سةرةكى هةية ___

    يةكةم /طةشةكردنى لاشةى:لةم قؤناغةدا لاشةى طةشةدةكات و دريَذ دةبيَت و هيَزى زياد دةكات , ماسوولكةكانى بةهيَز دةبن .

    دووةم/لةرِووى جنسييةوة ثيَدةطات :لةم قؤناغةدا نيشانةكانى جنسى لة نيَر و ميَ دةردةكةويَ وةك مووى رِيش و بن هةنطلَ شويَنةكانى لة كورِان و هاتنى مةمك هةنديَك زبكة و شتى تر لة كضان .

    سيَيةم/طؤرِانى دةروونى : لةطةلَ زيادبوونى هؤرِمؤنةكانى .

    طرفتةكانى هةرزةكار :


    زانايانى دةروونناسى ثيَيان واية طرفتى هةرزةكارى لة ولاَتيَكةوة بؤ ولاَتيَكى دى و , لة كؤمةلَطايةك بؤ كؤمةلَطايةكى تر و , لة شار بؤ لاديَ لة كؤمةلَطاى ملتزم لةطةلَ كؤمةلَطاى بةرهةلَدا جياوازة , بؤ ية هةرزةكاران جياوازن جؤريَكيان :

    يةكةم/هةرزةكارى بيَ طرفت و كيَشة .

    دووةم/هةرزةكارى طؤشةطير و داماو .

    سيَيةم/هةرزةكارى ستةم كار و توند و تيذ .    طرفتى هةرزةكارانى بةشى سيَيةم :

    هةرزةكارى ستةم كار و توند و تيذ , ئةو طرفتانةى هةية .

    1- ململانيَى ناوخؤيي(الداخلي) : لةم قؤناغةدا طرفتى يةكةمى بة ململانيَ دةست ثيَ دةكات , سةرةتا دةيةويَت لة ناو خيَزانةكةيدا سةربةخؤ بيَ و داواكارى تموحاتى زؤرة , ململانيَي رِؤشنبيرى لةطةلَ كؤمةلَطا و دةورووبةردا دةكات .

    2_ تيَك نةطةيشتن لة طةلَ باوكى و دايكى :هةرزةكاران لةطةلَ باوك و دايكى تيَط ناطةن , ثيَي واية ستةمى ليَدةكةن و ئةويش لة وان شارةزاترة .

    3- لةكاتى طرفت و شةرم دةطرىَ : هةرزةكاران كاتيَ تووشى طرفتيَك دةبن شةرم دةكات لةطةلَ دايك و باوكى ئةم طرفتة ضارةسةر بكات , بؤي ثةنا دةباتة بةر دؤستةكانى يان طرفتةكةى زياتر دةبيَت يا بؤى ضارةسةر نا بيَت .

    4- هةلَسووكةوتى نارِيَك : هةرزةكاران لةم قؤناغةدا هةلَسووكةوتى ن رِيَك ئةنجام دةدةن , بؤ بةدةست هيَنانى ئاواتةمانيان , هاوار دةكات , جنيَو دةدات و جاري واش هةية دزيش دةكات , ة مندالَ ئةدات , ملةى لة طةلَ طةورةكان دةكات مالَ لةبةين دةبات , رِةضاوى هةستى ئةوانى تر ناكات .

    5-دةمارطيرى و توندرِةوى :هةرزةكار هةر داوايةكى هةبيَ دةيةويَ بة توندرِةوى بةدةستى بهيَنيَ , ليَكؤلةران دةلَيَن لةم تةمةنة هؤرِمؤنى زياد دةبيَ و لةطةلَ عاتفية تفاعول دةكات و توند و تيذى ليَ ثةيدا دةبيَت .

    6- هةلَةى جنسى دةكات : هةرزةكاران كاتى ثةيدابوونى غةريسةى جنسى تووشى هةلَةى جنسى دةبيَت , زؤر جار لةطةلَ نزيكترين كةسى خؤى ! بة هؤى بيَ بةرنامةيي خيَزان هةرزةكاريش ماناى حةرام و شةرع و ئاداب كةمتر شارةزاية (المراهقة بلاارهاق) .


    نوسينى : ئيدريس كةريم كاريتانى

      Wext û Saet niha: Thu Feb 23, 2017 9:56 pm